Naši klienti

OVERENÍ PRAXOU

Pozrite si naše práce

SYNCHRONIX, a.s. je stabilná a kvalifikovaná firma, ktorá má za sebou viac ako
25 rokov fungovania na slovenskom i európskom trhu. Medzi našich klientov sa radia
veľké inštitúcie z oblasti verejnej správy, ale aj stredné a veľké súkromné podniky.
Zistite, či sme správnou voľbou aj pre vás.

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A. S.

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A. S.

kybernetická bezpečnosť

Západoslovenskej distribučnej, a. s. dlhodobo poskytujeme konzultačné služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti so zameraním na analýzy rizík a bezpečnostné hodnotenia systémov. Taktiež zastrešujeme edukatívne aktivity v oblasti budovania bezpečnostného povedomia u zamestnancov firmy a podieľame sa na príprave návrhov bezpečnostných opatrení a interných predpisov.

mv

MINISTERSTVO VNÚTRA SR

IS Register adries

Pre ministerstvo vnútra sme navrhli, vyvinuli a implementovali informačný systém Registra adries. Vďaka nemu je možné prehľadne vytvoriť, aktualizovať, prehľadávať a lokalizovať databázu všetkých existujúcich adries vrátane názvov miest, obcí, ulíc a popisných čísel budov. Údaje z tohto systému používajú orgány ústrednej i miestnej štátnej správy, orgány samosprávnych obcí a krajov, záchranárov a pôšt. Využitie majú aj v súkromnej sfére pre podnikateľov a občanov.

STÁTNÍ POKLADNA CENTRUM SDÍLENÝCH SLUŽEB, S. P.

STÁTNÍ POKLADNA CENTRUM SDÍLENÝCH SLUŽEB, S. P.

podpora a rozvoj IT monitoringu

Pre túto spoločnosť sme zrealizovali podporu a rozvoj prevádzkového IT monitoringu na platforme Broadcom DX (CA) a monitoring služieb na monitorovanie sieťových prvkov, serverov a služieb.

mv

MINISTERSTVO VNÚTRA SR

IS Mobilný policajt

Systém Mobilný policajt sme navrhli, vyvinuli a nasadili opäť v spolupráci s ministerstvom vnútra. Pokrýva elektronické služby mobilných jednotiek, IS Sankcií a správnych poplatkov a IS Elektronických spisov.

fin_sprava_logo

FINANČNÁ SPRÁVA SR

Integrovaný systém Finančnej správy SR

Agendový produkčný systém, pre ktorý sme boli implementačným partnerom, slúži na výber, vyrubenie a správu daní. Zabezpečuje aj podporu pre výkon správy daní za všetky hlavné procesné oblasti a prostredníctvom integrácií aj výkonu pre procesy, ktoré sa realizujú viacerými IS. V súčasnosti realizujeme aktivity na podporu produktívnej prevádzky systému a jeho rozvoj.

WATTSTOR

WATTSTOR

cloudová aplikácia na zber a vyhodnocovanie údajov

Pre wattstor sme vyvinuli cloudovú platformu pre zber, vizualizáciu a analýzu dát z obnoviteľných zdrojov energie. Prostredníctvom tejto aplikácie klienti sledujú aktuálnu spotrebu elektrickej energie domácnosti, monitorujú efektivitu využívania obnoviteľných zdrojov energie a optimalizujú ich prevádzku.

AU-Optronics-Logo.svg

AU OPTRONICS (SLOVAKIA) S. R. O.

Podpora systému SAP

Spoločnosť AU Optronics je popredným dodávateľom riešení v oblasti optoelektroniky. Pre túto spoločnosť zabezpečujeme lokálnu podporu systému SAP pre oblasť HR vrátane spracovania miezd.

Bitmap-12

SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, A. S.

SAP systém PM/HR

SEPS poskytujeme služby údržby a rozvoja modulov SAP PM a SAP HR.

NÁRODNÍ AGENTURA PRO KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, S. P. (NAKIT) (1)

NÁRODNÍ AGENTURA PRO KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, S. P. (NAKIT)

IS pre verejné služby a služby verejnej správy INSPIRE (ISSI)

V NAKIT sme vytvorili komplexné riešenie na zabezpečenie požiadaviek INSPIRE vrátane transformácie údajov (ETL), tvorby metaúdajov, validácie a následného publikovania zobrazovacích, ukladacích a vyhľadávacích služieb.

Bitmap-16

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Register priestorových informácií

Register priestorových informácií, ktorý sme vyvinuli a implementovali, sprístupňuje priestorové informácie a služby ministerstva životného prostredia. Sú tak dostupné pre občanov, podnikateľov, verejnú správu, ako aj pre inštitúcie a občanov z celej Európskej únie.

Bitmap-15

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR

DMS systém

Vytvorili sme komplexný Dokument management systém. Vďaka nemu je možné efektívne tvoriť, spravovať a používať elektronické dokumenty, ktoré možno elektronicky spracovať či archivovať. Naše riešenie navyše umožňuje väzbu elektronických dokumentov na dokumenty v papierovej podobe.

Bitmap-14

ÚRAD GEOGRAFIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR

Základná báza údajov pre geografický informačný systém ZBGIS

Za rozsiahly projekt implementácie informačného systému základnej bázy údajov pre geografický informačný systém ZBGIS – Mapový klient sme získali aj dve ocenenia. Vyhrali sme 1. miesto ceny ITAPA 2017 a 1. cenu Rádia Slovensko v kategórii „Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti“.

Bitmap-13

BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A. S.

Podpora a údržba SAP ERP

Bratislavskej teplárenskej poskytujeme servisnú podporu, údržbu a rozvoj systému SAP. Na základe požiadaviek klienta sme realizovali aj zákaznícky vývoj.

Bitmap-13

BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A. S.

Správa centrálnej infraštruktúry

Bratislavskej teplárenskej poskytujeme aj služby servisnej podpory centrálnej infraštruktúry. Patrí medzi ne profylaktika a údržba fyzických aj virtuálnych serverov (Windows, Linux, Unix), diskových polí, SAN prvkov, optimalizácia infraštruktúry a hardvérová podpora.

ministr_obrany

MINISTERSTVO OBRANY SR

SAP ERP

Pre ministerstvo obrany poskytujeme podporu a rozvoj systému SAP ERP.

Zilina:Nitra

MESTO ŽILINA A MESTO NITRA

Elektronizácia služieb

Podieľame sa na digitalizácii verejného sektora v niekoľkých mestách a oblastiach. Pre mesto Žilina a mesto Nitra sme realizovali projekty elektronizácie služieb a agend.

Bitmap-11

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Elektronizácia služieb

Digitalizujeme aj kraje. Služby sme elektronizovali pre Žilinský samosprávny kraj, kde náš technický tím doteraz projekt podporuje.

Bitmap-10

JAVYS, A. S.

ERP SAP

Spoločnosti JAVYS dodávame systém ERP SAP, ktorý podporuje tím z dcérskej spoločnosti. Medzi službami, ktoré im poskytujeme, je aj outsourcing a plná podpora požiadaviek používateľov systému SAP.

Bitmap-9

OKTE, A. S

Outsourcing HW a SW

Zabezpečujeme outsourcing hardvéru a softvéru pre OKTE. Poskytujeme im služby prenájmu PC a notebookov, lokálnych tlačiarní a zabezpečenie ich prevádzky a údržby, vrátanie zaškolenia používateľov a náhrady poskytovaných zariadení.

Bitmap-8

ALGOTECH, A. S.

GDPR, kybernetická bezpečnosť, cloudové služby

Algotech je naším významným partnerom v mnohých oblastiach. Okrem informačných systémov ide najmä o oblasť ochrany osobných údajov, kybernetickú bezpečnosť a cloudové služby.

Bitmap-7

SALTEN, S. R. O.

GDPR

Spoločnosti Salten vytvárame riešenia v súvislosti s legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov. Okrem samotnej tvorby dokumentácie poskytujeme aj služby poverenca na ochranu osobných údajov.

Bitmap-6

DFK GROUP, A. S.

Kybernetická bezpečnosť, GDPR

Spoločnosti DFK Group sme poskytli služby v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Naša dcérska spoločnosť realizovala zabezpečenie ochrany osobných údajov a splnenie legislatívnych povinností, ktoré dopadajú na celú skupinu. Naďalej ich realizuje prostredníctvom služby poverenca. Vďaka vysokému úsiliu, ktoré sme spolu so skupinou vyvinuli, je dnes každá zo spoločností v rámci skupiny plne v súlade s platnou legislatívou.

Bitmap-5

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

Kybernetická bezpečnosť

Spoluprácou s naším partnerom sme docielili efektívne poskytovanie služby podpory roly manažéra kybernetickej bezpečnosti.

Bitmap-4

CHOCOLAND, A. S.

GDPR

V spolupráci so svojou partnerskou spoločnosťou poskytujeme spoločnosti Chocoland služby poverenca na ochranu osobných údajov. Chocoland tak implementoval plný súlad s GDPR. Naše služby poverenca prebiehajú kontinuálne za súčinnosti pracovníkov zákazníka.

Bitmap-3

KOMORA AUDÍTOROV ČR

GDPR

Naša dcérska spoločnosť vypracovala v spolupráci s partnerom asistované zhodnotenie súladu s legislatívnymi povinnosťami v oblasti ochrany osobných údajov. Zároveň naďalej poskytujeme pravidelnú službu poverencov na ochranu osobných údajov.

Horazdovice@2x

MESTO KLATOVY, VOLARY A HORAŽĎOVICE

GDPR

Prostredníctvom nášho partnera poskytuje naša dcérska spoločnosť službu poverenca na ochranu osobných údajov mestám Horažďovice, Klatovy a Volary. Všetky mestá prešli našimi vstupnými auditmi na ochranu osobných údajov, spoločne s nami pripravili dokumentáciu informačnej bezpečnosti a dnes spracúvajú osobné údaje v súlade s platnou legislatívou.

Lipno@2x

SPOLOČNOSŤ LIPNO SERVIS, LIPENSKO A STEZKA KORUNAMI STROMŮ

GDPR

Svojim zákazníkom z Lipna poskytujeme široké portfólio služieb v súlade s povinnosťami správcov a spracovateľov osobných údajov. Úvodné audity v oblasti ochrany osobných údajov a informačnej a kybernetickej bezpečnosti nás nasmerovali k implementácii opatrení, tvorbe dokumentácie a školení v súlade s GDPR. V súčasnosti im poskytujeme službu poverenca na ochranu osobných údajov.

Bitmap-2

ÚSTAV PRO HYDRODYNAMIKU AV ČR

GDPR

Ďalší z partnerských zákazníkov, ktorým poskytujeme formou outsourcingu rolu poverenca na ochranu osobných údajov. Naša dcérska spoločnosť nastavila prístup k oblasti v súlade s ochranou osobných údajov podľa štandardných metodík. Postupovali sme od asistovaného zhodnotenia až po tvorbu dokumentácie.

Bitmap-1

UP ČR, A. S.

GDPR, kybernetická bezpečnosť, implementácie SIEM

Spoločnosť UP, jednému z najdôležitejších klientov našej dcérskej spoločnosti, poskytujeme rozmanité portfólio produktov a služieb. Medzi inými ide o poverenectvo osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov, konzultačné služby audítora kybernetickej bezpečnosti, implementáciu systému na evidenciu a riadenie udalosti (SIEM) alebo implementáciu log management systému a účelový vývoj aplikácií.

Bitmap

FRONIUS ČR, S. R. O.

GDPR

Fronius je ďalší z našich zákazníkov, ktorým sme poskytli služby poverenca na ochranu osobných údajov. Realizovali sme tu vstupné audity, tvorbu bezpečnostnej dokumentácie či preškolenie personálu.

MÁTE OTÁZKU?

Napíšte nám

Spoločnosť SYNCHRONIX, a.s. spracúva vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese privacy@synchronix.sk alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

PORADÍME VÁM

Spolu vymyslíme riešenia

SYNCHRONIX, a. s. ponúka IT služby a produkty pre spoločnosti všetkých veľkostí. Napíšte nám a spolu prídeme na to, ako vieme práve vám pomôcť lepšie podnikať.

ZAVOLAJTE NÁM

+421 238 100 014

NAPÍŠTE NÁM

info@synchronix.sk